Investment

Инвестиция

2016-03-30 12:40:19 Инвестиция

Във връзка с инвестиционно предложение ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ№2 за PVC армиранимаркучи , разположен на територията на ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА НА „ПЛЕКСИСТАБ БЪЛГАРИЯ” УПИ LXXII-527.207 – стопанска дейност, кв.1- нов по плана на ИИЗ – ІV част, гр. Пловдив, ПИ с идентификатор 56784.527.207 –по кадастр. карта и регистри. – РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ПРОИЗВОДСТВО и по изискване на РИОСВ на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 93, ал.4, т.5 от ЗООС за осигуряване на обществен достъп публикуваме информацията в съответствие на Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и очакваме изразяване на становища от заинтересуваните лица.

Изпълнителен директор
Плексистаб България ЕАД
Биляна Куцева

 

Back