Investment

Представяне на напредъка при изпълнение на проект за Подобряване на производствения капацитет в „ПЛЕКСИСТАБ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

2017-05-10 13:36:57 Представяне на напредъка при изпълнение на проект за  Подобряване на производствения капацитет в „ПЛЕКСИСТАБ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Във връзка с изпълнение на ДБФП №BG16RFOP002-2.001-0354-С01 от 23.12.2015г. с наименование: „Подобряване на производствения капацитет в „ПЛЕКСИСТАБ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД” по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, ще се проведе организирано публично събитие за представяне на напредъка при изпълнение на проекта.

Пресконференцията ще се състои от 16:00 часа на 15.05.2017 г. на адрес: гр. Пловдив, 4000, бул. „Марица” №154А, партер.

Back