Contact us:
|

Инвестиция в “Производствен цех №2”

|
1 min

Във връзка с инвестиционно предложение ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ№2 за PVC армиранимаркучи , разположен на територията на ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА НА „ПЛЕКСИСТАБ БЪЛГАРИЯ” УПИ LXXII-527.207 – стопанска дейност, кв.1- нов по плана на ИИЗ – ІV част, гр. Пловдив, ПИ с идентификатор 56784.527.207 –по кадастр. карта и регистри. – РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ПРОИЗВОДСТВО и по изискване на РИОСВ на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 93, ал.4, т.5 от ЗООС за осигуряване на обществен достъп публикуваме информацията в съответствие на Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и очакваме изразяване на становища от заинтересуваните лица.

Изпълнителен директор
Плексистаб България ЕАД
Биляна Куцева

Приложение 2

More articles

Layflat is a yarn reinforced PVC hose. It can be with a single-layer or double-layer...
|
7 min