Contact us:
|

Представяне на проект “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност” в Плексистаб България

|
2 min

Проект и главна цел:
Плексистаб Българиа ЕАД беше одобрен за бенефициент по проект № BG16RFOP002-6.002, с наименование „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност” и договор: № BG16RFOP002-6.002-0912 беше подписан на  21.09.2022г.
Главната цел на проекта е: Подкрепа за дейности,свързани с мониторинг,анализ и повишаване на енергийната ефективност на съществуващи стопански обекти в Плексистаб България ЕАД, чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване и софтуер.

Проект включва:
1.Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова охладителна система-чилър.Състои се от:1.1.Индустриален чилър за охлаждане на вода,окомплектован с: Вграден фазов монитор; Вградено микропроцесорно управление; 2+2броя хладилен скрол компресор;2 броя хладилни кръга;Вградена циркулационна помпа. Охладителната система е основно технологично оборудване, без което предприятието не може да функционира. Със закупуването на нов високоенергоефективен чилър,който да отговаря на всички нови тенденции и европейски изисквания, сервизира увеличения през последните години производствен капацитет,подобрява ефективността и качеството на производството и оптимизира използваната електроенергия.

2. Free cooling модул, (Охладител)окомплектован с:Филтри на кондензаторите;2 броя аксиални вентилатори;Микропроцесорно управление;Автоматичен трипътен вентил;Филтри на кондензаторите; Чрез охладителния модул ще се реализират енергийни икономии при температура на околната среда
3.Изграждане на система за енергиен мониторинг, която да поддържа регулярна информация за състоянието и консумацията на енергийните съоръжения.Съоръжението се състои от Wi-fi свързани трифазни електромери и Web базиран софруер за събиране и организация на данни от мониторинга.Системата ще позволи анализ на енергийните консуматори и предприемане на мерки за икономии, възможност за следене времето на работа на енергийните и технологичните съоръжения, съставяне и изпълнение на ремонтни графици и съставяне на коректна себестойност по работни центрове.

4.Подмяна на съществуващо осветление с енергоспестяващи осветителни тела и инсталиране на датчици за движение и осветеност, които да реализират икономии на енергия.

Търсени резултати:
След прилагане на мярката, с новите съоръжения се постигат следните значими подобрения:

1.    Намаление на енергийното потребление за единица произведен продукт, резултат от икономии от енергоспестяващо осветление, енергоефективни съоръжения и анализ и мерки за работата на енергийните консуматори;
2.    Подобрение на технологичния процес на екструдиране и охлаждане, гарантиращо качеството на крайния продукт и скъсяване на нормовремето за 1 kg. продукция ;
3.    Подобряване на себестойността на произведените изделия;
4.    Подобряване на условията за труд на всички служители, чрез гарантиран микроклимат и осветеност на работните помещения.
5.    С въвеждането на мерки за енергийна ефективност се гарантира намаляване на енергийните разходи на дружеството и се задават стабилни рамки за устойчиво производство.

Обща стойност: 149 315.00лв., от които 74 657.50лв. Европейско съфинансиране.

More articles

Since Plexistab is part of the Stabil Group holding, we are pleased to introduce you...
|
10 min